Άδεια Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της έκδοσης άδειας λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας, εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

 

 

Αίτηση

 

Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση εταιρίας) στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου) καθώς επίσης και ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Πρότυπα αιτήσεων υπάρχουν στο ΦΕΚ 146Β 22-01-2015.

 

 

Στοιχεία Νομικού ή Φυσικού Προσωπού

 • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία (εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας . Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους πρέπει να υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείριση απαιτείται και η έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Για νομικά πρόσωπα προσκομίζεται η συστατική πράξη (καταστατικό) της εταιρίας στην οποία να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας καθώς και ο σκοπός αυτής.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα ή παραχωρητήριο (και μέσω TAXISNET).
 • Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονική μελέτη ή/και νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή Άδειας Δόμησης και αντίγραφα σε δύο σειρές των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης που την συνοδεύουν (κατόψεις-όψεις) στα οποία εμφαίνονται και τα προς αδειοδότηση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι κολυμβητικές δεξαμενες.
 • Σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια νομιμοποίησης των κατασκευών αυτών βάσει του ανά περίπτωση σχετικού νομου σε δύο σειρές.
 • Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010 υποβάλλεται αντίγραφο της αίτησης με την οποία βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 και στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, υποβάλλεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30 % τουλάχιστον του συνολικού ποσού προστίμου. Η δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό στην οποία να γίνεται ενδελεχής ανάλυση της δυναμικότητας του καταλύματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση μετά πρωτότυπης υπογραφής και σφραγίδας από τον αρμόδιο μηχανικό ΕΠΙ του συνόλου των παραπάνω αρχιτεκτονικών σχεδίων ότι ‘’το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτων τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα της κατηγορίας (των ανά περίπτωση) αστέρων.
 • Εφόσον υποβάλλονται αρχιτεκτονικά σχέδια βάσει του Ν. 4178/2013, πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται υπεύθυνα από τον αρμόδιο μηχανικό ΕΠΙ του συνόλου των σχετικλων αρχιτεκτονικών σχεδίων ότι ‘’τα σχέδια είναι ακριβή αντίγραφα αυτών που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ”.
 • Υπεύθυνη δήλωση απο τον επιχειρηματία σε ξεχωριστό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι ‘’το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτων τις λειτουργικές  προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα της κατηγορίας (των ανά περίπτωση) αστέρων.
 • Τέλος, υποβάλλεται τεχνική έκθεση θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος τυ οικοπέδου / γηπέδου με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρμόδιου διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (για καταλύματα τουλάχιστον 20 κλινών και για όλες τις τουριστικές κατασκηνώσεις), το οποίο να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί βάσει των Ν. 3843/2010, Ν. 4014/11 και αυτών που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά βάσει των διατάξεων των Ν. 2160/93, Ν. 2741/99, Ν. 2919/2001, Ν. 3105/03 και Ν. 3766/09), το οποία εκδίδεται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία και έχει διάρκεια οκτώ (8) έτη.
  Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία (για τα καταλύματα που δεν είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του μηχανικού ΚΑΙ του επιχειρηματία ότι: «πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών ή στις πρωτότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τη διαχείρησση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων», ενώ εναλλακτικά και εφόσον το κατάλυμα δεν αδειοδοτείται περιβαλλοντικά, ότι: «πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην άδεια δόμησης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων».
 • Σε περίπτωση σύνδεσης με το οικείο αποχετευτικό δίκτυο , αρκεί μία φωτοτυπία του τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού.
 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων
 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α’ του παραρτήματος VI του ΦΕΚ 21 Β/2012, οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του ως άνω παραρτήματος του ΦΕΚ 21 Β/2012 (εφόσον έχει/ουν λήξει).

 

 

Παράβολα

 

Βεβαίωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων, στην οποία να αναφέρεται και η νομική μορφή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση αλλαγής διακριτικού τίτλου, απόφαση έγκρισης τίτλου από το από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος. Αποδείξεις είσπραξης παραβόλου, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα (σε περίπτωση αλλαγής επιχείρησης καταβάλλεται το 20% της αρχικής αξίας του παραβόλου).

Τα παράβολα ορίζονται :

5***** ( ΑΑ τάξη ) -> 10 ευρώ/δωμάτιο

4**** (   Α τάξη )  ->   8 ευρώ/δωμάτιο

3***   (  Β τάξη )  ->   6 ευρώ/δωμάτιο

2** (   Γ τάξη )  ->  4 ευρώ/δωμάτιο

1*   (  Δ τάξη )  ->  4 ευρώ/δωμάτιο

1*   (  Ε τάξη )  ->   4 ευρώ/δωμάτιο

 

 

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός ξενοδοχείων αδειοδοτούνται ξεχωριστά, μπορείτε να δείτε πειρσσότερες πληροφορίες εδώ

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας