Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

 

 

Εκμεταλλευτείτε την Στέγη ή το δώμα (ταράτσα) σας, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αδράξτε την ευκαιρία και αποκτήστε σταθερό εισόδημα εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά.

 

Η έμπειρη ομάδα της εταιρίας μας αποτελούμενη από Μηχανικούς, σας παρέχει την δυνατότητα αίτησης για το Νέο Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη.

 

 

Δικαιούχοι

 

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος (φυσικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται.
Για την περίπτωση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσότερων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

 

 

 

Πού μπορεί να εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα;

 

Σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή στο δώμα (ταράτσα) ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών. Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης.

 

 

 

Διαδικασία

 

1ο βήμα:
Υποβολή αιτήματος στον ΔΕΔΔΗΕ, από την ομάδα μηχανικών μας.
2ο βήμα:
Αποδοχή του αιτήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών.
3ο βήμα:
Υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο Σύμβασης Σύνδεσης και πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου σε διάστημα 60 ημερών.
4ο βήμα:
Ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου ή εντός τεσσάρων (4) μηνών εφόσον απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης από τον ενδιαφερόμενο.
5ο βήμα:
Αίτηση και Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον ενδιαφερόμενο, εντός 30 ημερών.
6ο βήμα:
Έκδοση Μελέτης Εγκατάστασης και Σχεδίων σύμφωνα με της ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, από τους μηχανικούς της εταιρίας μας.
7ο βήμα:
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας μας.
8ο βήμα:
Κατάθεση όλων των Μελετών, των Δικαιολογητικών και της Αίτησης Ενεργοποίησης.
9ο βήμα:
Ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος από την αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Ενεργοποίησης.
10 βήμα:
Έναρξη ισχύος της Σύμβασης Συμψηφισμού διάρκειας είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το δίκτυο.

 

 

 

Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας;

 

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται, δηλαδή εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

 

 

 

Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από το σύστημα;

 

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φωτοβολταϊκού Συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς. Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

i

Τα Νέα Μας