Επαγγελματικά Εργαστήρια

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας, σας εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

 

 

Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου

 

Ποιους αφορά;

 

Επαγγελματικό Εργαστήριο είναι η τεχνικοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή και την ιδιότητα των πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου αφορά τους παρακάτω κλάδους επιχειρήσεων:

 • Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης (ξυλουργεία, σιδηρουργεία, εργαστήρια ηλεκτρονικών, εργαστήρια τροφίμων, εργαστήρια γυαλιού, εργαστήρια οδοντοτεχνικής, ραφεία, τυπογραφεία κλπ.)
 • Εργαστήρια Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες)

 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης σας, είτε πρόκειται για νέα εγκατάσταση, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση, είτε μεταβίβαση της σε νέο ιδιοκτήτη.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων και το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας, εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

 

 

Διαδικασία γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων​

 • Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου.
 • Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου.
 • Έκδοση βεβαίωσης χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη χρήση που πρόκειται να αδειοδοτηθεί.
 • Καταγραφή και αποτύπωση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.
 • Συμπλήρωση και υποβολή ερωτηματολογίου στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας της έδρας του εργαστηρίου.
 • Υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr
 • Σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικών εκθέσεων και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των απαιτήσεων που καθορίζει η Διεύθυνση Ανάπτυξης.
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας (αν απαιτείται).
 • Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο του καταστήματος.

 

 

Τα βήματα της αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης και η νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά εργαστήρια.

 

Υποβολή ερωτηματολογίου

 

Για την ίδρυση του επαγγελματικού εργαστηρίου καταστήματος υποβάλλουμε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στο παράρτημα Ι του σχετικού νόμου, μαζί με την απαραίτητη βεβαίωση χρήσεων γης, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης μας απαντά αν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικά, όπως επίσης και ποια δικαιολογητικά πρέπει να τηρούνται στην επιχείρηση ανάλογα με την περίπτωση.

 

Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου

 

Η πλειοψηφία των επαγγελματικών εργαστηρίων ανήκουν στην κατηγορία Χαμηλής Όχλησης και έχουν σχετικά χαμηλές απαιτήσεις για την αδειοδότηση τους. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούμε γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικά και συστήνουμε φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο της επιχείρησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο της επιχείρησης

Ανάλογα με την περίπτωση τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας είναι:

 • Τα αποδεικτικά υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης και της γνωστοποίησης λειτουργίας.
 • Βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί κανονισμού συνιδιοκτησίας της οικοδομής.
 • Συνοπτική τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά το νόμο μηχανικό, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα σχέδια, διαγράμματα ροής και τεχνικές εκθέσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), και ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης.
 • Άδεια δόμησης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών.
 • Αντίγραφο του καταβληθέντος παραβόλου
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης ως ανωτέρω ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο του καταστήματος στην έδρα αυτού.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες Κατηγορίας Β’) ή ακόμα και απαλλαγή και από αυτές
 • Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.
 • Λοιπά δικαιολογητικά σε ειδικότερες περιπτώσεις.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας