Μελέτη Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας

 

 

Η Omikron υποστηρίζει κάθε είδους εφαρμογή πυρασφάλειας όπως μελέτη, έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικού ,αλλαγή χρήσης καταστημάτων και Σχεδιαγράμματα Διαφυγής.

 

 

Λίγα λόγια για την Μελέτη Πυροπροστασίας

 

Η Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:

 

Σύμφωνα πάντα με το έτος κατασκευής του ακινήτου  απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία µελέτης παθητική πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το έτος κατασκευής του ακινήτου για να μπορούμε να συντάσσουμε κάθε φορά και διαφορετικά την ενεργητική μελέτη. Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του “Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων” του 1988. Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Κανονισμού, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

 

 

Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς

 

➣Παθητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

 

➣Ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

 

Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπάρχοντων συστημάτων πυροπροστασίας και, παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών.

 

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.

 

 

Η Omikron παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες Πυροπροστασίας:

 • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
 • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση
 • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας – Οδεύσεων Διαφυγής
 • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας
 • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας

 

 

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

 

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έγγραφα που απαιτούνται για την αδειοδότηση καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων. Συνοπτικά, η διαδικασία έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας έχει ως εξής :

 • Κατατίθεται μία μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική, παθητική ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου) ακολουθώντας το κατάλληλο  -κατά περίπτωση- Νομικό Πλαίσιο
 • Εγκρίνεται αυτή η μελέτη απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το ακίνητο
 • Υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή της επιχείρησης τα μέτρα Πυροπραστασίας που προτείνονται στην εγκεκριμμένη μελέτη πυροπροστασίας
 • Κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 • Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

 

 

Ενδεικτικά δραστηριότητες που απαιτείται να εφοδιάζονται και να ανανεώνουν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας είναι:

 • Ξενοδοχεία & κατασκηνώσεις
 • Εκπαιδευτήρια
 • Γραφεία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε)
 • Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και αποθήκες
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Πρατήρια καυσίμων

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας