Στατική Μελέτη

 

 

Η στατική μελέτη έπεται της αρχιτεκτονικής και υλοποιείται για όλες τις οικοδομικές κατασκευές,αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας δόμησης.

 

Αφορά:

 • κατοικίες/πολυκατοικίες

 • εμπορικά κτίρια γραφείων

 • ξενοδοχεία

 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 

Αναλόγως του μεγέθους του έργου και με βάση την οικονομία και την ταχύτητα κατασκευής, ενδείκνυται και διαφορετικό υλικό για τον φέροντα οργανισμό (σκελετό). Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται τα πιο σύγχρονα κανονιστικά κείμενα που εξασφαλίζουν την κατασκευή από όλους τους κινδύνους (σεισμούς, ανέμους, διάβρωση, κ.ο.κ.) κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της.

 

 

Ο φέρων οργανισμός (σκελετός) μπορεί να μελετηθεί με τα εξής υλικά:

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 • Χάλυβα

 • Φέρουσα τοιχοποιία

 • Ξύλο

 • Αλουμίνιο

 • Σύμμεικτα υλικά

 

 

Τι υλικό να επιλέξω για τον φορέα;

 

Στην πατρίδα μας το συνηθέστερο υλικό που χρησιμοποιείται για την στατική μορφοποίηση του φέροντος οργανισμού είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελεί το πιο φθηνό υλικό για μεσαίων απαιτήσεων – συμβατικών κατασκευών, καθιστώντας το αρκετά δημοφιλές. Υπολογίζεται ότι το κόστος του φέροντος οργανισμού κυμαίνεται στο 7-10% του συνολικού κόστους μίας νέας κατασκευής.

Κάθε στατική μελέτη περιλαμβάνει τα στάδια της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Κατά την προμελέτη εξετάζονται διαφορετικά σενάρια στατικής μορφοποίησης που συνάδουν με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Την στιγμή που θα έχει προσεγγιστεί η βέλτιστη λύση από άποψη ασφάλειας, οικονομίας κι αισθητικής, κατόπιν των διερευνητικών σεναρίων, τότε πραγματοποιείται η οριστική μελέτη που από αυτήν εξάγονται και τα τελικά κόστη προμετρήσεων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή.  H μελέτη εφαρμογής συνιστά τον μπούσουλα-βοήθημα για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση του έργου σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του καθώς και το απαραίτητο υπόβαθρο για την σύσταση του τελικού προϋπολογισμού κόστους και χρόνου υλοποίησης του έργου.

 

 

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

 • Τεύχη υπολογισμών-σχέδια

 • Επιπλέον ανάλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών

 • Αναπτύγματα οπλισμών

 • Ακριβή προμέτρηση υλικών

 

 

Στατικές μελέτες υφιστάμενων κατασκευών:

 

➤  Μελέτη Ενισχύσεων

Σύνταξη και εφαρμογή στατικής και αντισεισμικής μελέτης που ελέγχει τον φέροντα οργανισμό και την παθολογία της κατασκευής σε υφιστάμενα κτήρια και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους το υφιστάμενο κτήριο μπορεί να ενισχυθεί και να επισκευαστεί ώστε να επαναλειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στατικός του φορέας. Η μελέτη διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη  χρήση στατικών προγραμμάτων.

 

➤  Προσθήκη Ορόφων

Εκπόνηση στατικής μελέτης που ελέγχει τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτηρίου και πραγματοποίηση ανάλυσης προσθήκης ορόφων στο υφιστάμενο κτήριο ώστε ο νέος φορέας του κτηρίου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σεισμικές καταπονήσεις με ταυτόχρονη δράση των στατικών του φορτίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με τη  χρήση στατικών προγραμμάτων.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας