Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

 

Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η άδεια δόμησης πρέπει να εκδίδεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που απαιτούν την εκτέλεση κάποιας οικοδομικής εργασίας με εξαίρεση τις επιδιορθώσεις μικρής έκτασης.

Η εταιρία μας με την ομάδα των Μηχανικών της και τα εξειδικευμένα συνεργεία της, εργάζεται πάνω σε σύνθετες μελέτες και κατασκευές με πάνω από 20
χρόνια εμπειρίας.

 

Η εταιρία μας μπορεί να εκδώσει άδειες για:

 • Ανέγερση, Προσθήκη ή Επισκευή κτιρίων με χρήσεις όπως Κατοικία, Τουριστικά καταλύματα, Γραφεία, Επαγγελματικοί Χώροι, Αποθήκες, Βιομηχανικά Κτήρια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Κατεδάφιση κατασκευών
 • Εκσκαφές ή Επιχώσεις, καθώς και Επιστρώσεις, Διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη Δόμηση
 • Αλλαγή χρήσης από Κατοικία σε Επαγγελματικό και το αντίστροφο.
 • Αλλαγή χρήσης από Βοηθητική σε Κύρια.
 • Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων
 • Κατασκευή Στεγών, Στεγάστρων και Προστεγασμάτων.
 • Κατασκευή πισίνας μεγάλων διαστάσεων.
 • Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης, Περιτοιχίσεων και Περιφράξεων.
 • Αναθεώρηση Αδείας
 • Κατασκευή Υπόγειων και Υπέργειων Δεξαμενών.
 • Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων
 • Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει ανά περίπτωση:

 • Τοπογραφική μελέτη και αποτύπωση. 
 • Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη.
 • Στατική μελέτη κτηρίου & επίβλεψη.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
 • Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής πυροπροστασίας.
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες & επίβλεψη.
 • Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη.
 • Οικονομοτεχνική μελέτη και Προϋπολογισμός κόστους κατασκευής.
 • Φοροτεχνική μελέτη.
 • Μελέτη Καύσιμου αερίου.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή.

 

H διαδικασία της έκδοσης μιας Οικοδομικής Άδειας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

 • Προσδιορισμός από τον ενδιαφερόμενο για το ποιες ακριβώς εργασίες και κατασκευές επιθυμεί να πραγματοποιήσει.
 • Επίσκεψη στο ακίνητο για αποτύπωση και αυτοψία.
 • Προμελέτη, εκπόνηση μελετών και παρουσίασή τους στον ενδιαφερόμενο.
 • Παράδοση από τον ενδιαφερόμενο σε εμάς όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν το ακίνητο.
 • Εκπόνηση και ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς από την ομάδα των έμπειρων Μελετητών Μηχανικών μας.
 • Υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή του.
 • Υπολογισμός εισφορών και κρατήσεων του έργου και αποπληρωμή τους από τον ενδιαφερόμενο.
 • Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και κατηγορία Άδειας και στη συνέχεια έκδοση της Άδειας.
 • Μετά την έκδοση της Άδειας, ο κύριος του έργου έχει νόμιμο δικαίωμα την έναρξη των αδειοδοτημένων εργασιών.
 • Μετά το πέρας 3 βασικών σταδίων των εργασιών, και πάντα αναλόγως το είδος της Άδειας, ο Επιβλέπων Μηχανικός καλεί Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος μετά από προκαθορισμένο ραντεβού επισκέπτεται το έργο για να ελέγξει αν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν συμφωνούν με τις εγκεκριμένες μελέτες. Αν το πόρισμά του είναι θετικό, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το επίσημο έγγραφο αποπεράτωσης της Άδειας, και βάσει του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα αίτησης για σύνδεση με τα κοινωφελή δίκτυα.

 

Η διάρκεια ισχύος μιας συνήθους μορφής Οικοδομικής Άδειας είναι 4 έτη.
Οι Οικοδομικές Άδειες κτιρίων με επιφάνεια μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ. έχουν διάρκεια ισχύος 6 έτη.
Οι Άδειες Κατεδάφισης έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος, τέλος οι Άδειες Νομιμοποίησης Αυθαιρέτων Κατασκευών ισχύουν επ’ αόριστον.
Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση Άδειας ή Έγκρισης καθώς και τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων, υπάρχει και η αντίστοιχη δυνατότητα εξασφάλισης παράτασης ισχύος.

 

Προσφέρουμε βελτίωση των διαδικασιών της άδειας με ποιότητα και αξιοπιστία.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας