Άδεια Βιομηχανικού κτηρίου


Η εταιρία μας αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια (έγκριση) ίδρυσης – εγκατάστασης και την άδεια (έναρξη) λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Εργοστασίου ή Βιομηχανίας.

 

Παρέχουμε την μηχανολογική μελέτη, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την σύνταξη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, την μελέτη πυρασφάλειας, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την υγειονομική καταλληλόλητα σε περιπτώσεις βιομηχανιών τροφίμων, κ.α.

 

Για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας βιομηχανικής δραστηριότητας καθώς και την επέκταση, την μετεγκατάσταση, τον μηχανολογικό ή κτιριακό εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση ή την τροποποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας υφιστάμενων βιομηχανιών – εργοστασίων απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

 

 

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τη σωστή και ταχύτερη διαδικασία αδειοδότησης της Βιομηχανικής σας μονάδας. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 

 • Σύνταξη κτηριακής μελέτης
 • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο υποβολή των σχεδίων σε διάφορους φορείς για γνωμοδότηση
 • Ακολουθεί η απάντηση των φορέων
 • Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου γίνεται εκπόνηση Μηχανολογικής Μελέτης
 • Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης εγκατάστασης ηλεκτρονικά.
 • Ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής
 • Αν πρόκειται για εγκατάσταση που θα γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο προχωρά η εκπόνηση όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση της οικοδομική άδειας και εν συνεχεία η έκδοση της από την αρμόδια Πολεοδομία.
 • Για βιομηχανίες που πρόκειται να εγκατασταθούν σε υφιστάμενα κτήρια προχωρούν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και η μελέτη πυρασφάλειας
 • Συντάσσονται όλες οι απαραίτητες μελέτες για εγκαταστάσεις υγραερίου , φυσικού αερίου και ατμού, μελέτη ηλεκτρολογικών για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου , μελέτη εισόδου – εξόδου και κυκλοφορικής σύνδεσης, καθώς και μελέτες για την υγειονομική καταλληλόλητα
 • Παράλληλα προχωρά η κατασκευή του κτηρίου καθώς και η ολοκλήρωση την ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αφού ολοκληρωθεί το έργο και εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και εκδοθούν από τις διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες, γίνεται εκπόνηση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτηρίου, υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου και υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις μελέτες και τις άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί
 • Όταν ο φάκελος είναι πλέον πλήρης και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του και είναι καθόλα έτοιμο για λειτουργία, γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης λειτουργίας της βιομηχανίας στο ηλεκτρονικά στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή

 

 

Η κατασκευαστική Ορφανίδης καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας κάθε είδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανίες τροφίμων, ξύλου, οικοδομικών υλικών, κ.α.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας