Άδεια Φαρμακείου

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας, σας εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

 

 

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου

 

Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται:

  • Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού,
  • Σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού
  • Σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)

 

Η άδεια χορηγείται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

 

 

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας φαρμακείου

 

Προέλεγχος

Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση φαρμακείου στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς τα εμβαδά, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο)

 

Σύνταξη μελετών

Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου, σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικών εκθέσεων και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Σύσταση φακέλων έργου

Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο

 

 

Σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Λήψη άδειας ίδρυσης φαρμακείου με την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου
  • Εύρεση αδειών φαρμακείου προς μεταβίβαση (συστέγαση – αποσυστέγαση) σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα νέας άδειας
  • Νομικές υπηρεσίες σχετικά με τη φαρμακευτική νομοθεσία και το δίκαιο περί φαρμακείων
  • Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύσταση, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τροποποίηση και λύση εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), συστεγασμένων φαρμακείων και εταιριών εκμετάλλευσης φαρμακείων

 

 

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου

 

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται έπειτα από την υποβολή αίτησης για επιθεώρηση του καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει το φαρμακείο και των αντίστοιχων δικαιολογητικών (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου σας, είτε πρόκειται για νέο φαρμακείο, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση, είτε συστέγαση.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων φαρμακείων εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας