Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

 

 

Υποβολή και υποστήριξη Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών. Σύνταξη και υποβολή του φακέλου για αντιρρήσεις επί αναρτημένων Δασικών Χαρτών, με τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση, αυτοψία της σημερινής κατάστασης, φωτοερμηνεία και νομική υποστήριξη από δικηγόρο της εταιρείας μας.

Η Omikron αναλαμβάνει για το σύνολο των εργασιών από την αξιολόγηση των χαρακτηρισμών της έκτασης επί του Δ.Χ. και την δόμηση της βέλτιστης προσέγγισης για την υποβολή αντίρρησης μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή και την υποβολή του φυσικού φακέλου στο αντίστοιχο ΣΥΑΔΧ και την παράσταση στην ΕΠ.Ε.Α.

 

 

Σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες

 

Οι δασικοί χάρτες είναι η θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των εκτάσεων, που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία της φωτοερμηνείας ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών και απεικονίζονται υπό μορφή πολυγώνων σε υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών. Στα υπόβαθρα αυτά εμφανίζονται οι δασικές εκτάσεις δύο περιόδων, μίας παλαιότερης περιόδου που στηρίζεται συνήθως στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 ή 1960 και της πρόσφατης περιόδου η οποία βασίζεται στη φωτοερμηνεία των πιο πρόσφατων αεροφωτογραφιών των ετών 2007-2009 ή 2015.

 

Η σύνταξη δασικών χαρτών έχει ως τυπικό σκοπό την περιβαλλοντική προστασία των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, επί της ουσίας όμως αποτελούν το εργαλείο του Δημοσίου για την εξασφάλιση της Δημόσιας περιουσίας. Ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας μίας έκτασης εγείρει αυτομάτως δικαιώματα κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καθώς σύμφωνα με το νόμο αποτελούν ισχυρότερο τεκμήριο από τους τίτλους κυριότητας που τυχόν κατέχει ο ιδιώτης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο πολίτης αν οι εκτάσεις που διαθέτει εμπίπτουν ή όχι, ανάλογα με το χαρακτήρα που τους αποδίδεται στους δασικούς χάρτες, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τι περιορισμούς επιφέρει κάτι τέτοιο ως προς την κυριότητα ή και τη χρήση. Επίσης υψηλή σημασία έχει η χρονολογία στην οποία ανάγονται οι τίτλοι κυριότητας μίας ιδιοκτησίας καθώς επηρεάζει ανάλογα τόσο τις δυνατότητες άσκησης νομής επί αυτής όσο και τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο ιδιώτης κατά την υποβολή της αντίρρησης.

 

Η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη είναι η πρώτη δημοσιοποίηση του προς το ευρύ κοινό ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τον χαρακτήρα των εκτάσεών τους, ώστε να κριθεί και ενδεχομένως να διορθωθεί, κατόπιν αντίρρησης από κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι η μοναδική ευκαιρία κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου με έννομο συμφέρον να προασπίσει τα δικαιώματα της γης που του ανήκει και να αποδείξει με επιστημονικά κριτήρια ότι η έκταση που κατείχε και κατέχει δεν είναι ούτε ήταν δασική, εφόσον αυτό ισχύει. Το μέσο που του δίνει η νομοθεσία είναι η άσκηση αντίρρησης. Για τις εκτάσεις του Δασικού Χάρτη για τις οποίες δεν θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα θεώρηση και κύρωση.

 

 

Ποιος μπορεί να κάνει Αντίρρηση – Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αντιρρήσεων

 

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

 

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.