Τουρισμός: Στη Βουλή το Σ/Ν με διατάξεις για μπόνους δόμησης, πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας κλπ

Λίγες ώρες μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα “Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού”.

 

 

 

Μεταξύ άλλων, με διατάξεις του σχεδίου νόμου, επιχειρείται η διευθέτηση πολεοδομικών και αδειοδοτικών ζητημάτων που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελούς διαβίωσης (glamorous camping/glamping). Επιπλέον, εμπεριέχονται ρυθμίσεις για τους τουριστικούς λιμένες, καθώς και για τα ορειβατικά καταφύγια.

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πολυτελείς κατασκηνώσεις («glamping»), τη μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας («condo hotels»). Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού με την πρόβλεψη δυνατότητας τοποθέτησης πλωτών προβλητών εντός μαρίνων και καταφυγίων και της αδυναμίας τροποποίησης της χωροθέτησης των ξενοδοχειακών λιμένων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λιμένων. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης των ορειβατικών καταφυγίων με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

 

 

Μπόνους δόμησης τουριστικών καταλυμάτων

 

 

Η μικρή αύξηση του συντελεστή δόμησης προβλέπεται για τα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας. Αναλυτικά, μέσω του σχετικού άρθρου, εισάγονται κίνητρα για τη δημιουργία μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας, τα οποία, σύμφωνα με την περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), αποτελούν οργανωμένη μορφή ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, πρόκειται για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που ανεγείρονται σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) τ.μ. και μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) τ.μ.. Τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτά πρέπει να πληρούν έξι (6) κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης του άρθρου 38 του ν. 4759/2020. Επί των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, και το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας.

 

 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται κίνητρα για την ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, ώστε να συνδεθεί με τη δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας, κατηγορίας και κατάταξης σε αστέρια, καθώς και με τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν στο μικτό τουριστικό κατάλυμα μικρής κλίμακας περιλαμβάνεται ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων και εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, προσαυξάνεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής δόμησης προσαυξάνεται κατά 0,02, ο πρόσθετος όμως συντελεστής δόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, ρύθμιση που ισχύει ήδη για τα συμβατικά ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου περιοχές σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 34 της ν. 4759/2020. Εξυπακούεται ότι τυχόν ισχύοντες σε εκάστη περιοχή ειδικοί αυστηρότεροι όροι δόμησης διατηρούνται σε ισχύ.

 

 

 

Τέλος προβλέπεται ρητά ότι για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών δεν έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971, διάταξη αναγκαία για την ενεργοποίηση του προϊόντος, η οποία ήδη ισχύει για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και η οποία προφανώς εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στην αρχική διάταξη του άρθρου 37 του ν. 4759/2020.

 

 

Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

 

 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) δεν καλύπτει την ειδική περίπτωση που τα δωμάτια ή διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση αναπτύσσονται με τη μορφή αυτοτελών καθέτων διηρημένων ιδιοκτησιών, δηλαδή σε περισσότερα αυτοτελή κτίρια, τα οποία μπορεί να ανοικοδομούνται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, ανάλογα με τον επιχειρηματικό προγραμματισμό κάθε επένδυσης. Με την προτεινόµενη ρύθμιση επιχειρείται να καλυφθεί το νομικό αυτό κενό και προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα μεταβίβασης του δικαιώματος επιφάνειας, εφόσον το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας ανεγείρεται σε ακίνητο επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωμα επιφάνειας.

 

 

Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων

 

 

Προβλέπεται ότι η δυνατότητα πολεοδομικής ενοποίησης ακινήτων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), που αφορούσε την ανέγερση κυρίων ή μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων, μπορεί να συμπεριλάβει και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

 

 

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

i